Privaatsuspoliitika (andmekaitsetingimused)

Mimpi Experience lubadus on lihtsus, selgus ja arusaadavus. Kui teised koormavad peenes kirjas tekstiga üle, siis palusime advokaadibürool EMERALDLEGAL teha selle teksti arusaadavaks. 

Mis andmed ja mis olukorrad. Need tingimused kõigile isikuandmetele, mille oled esitanud ning mida kogume ja töötleme tingimustes näidatud või kehtiva õigusega sätestatud juhtudel. Näiteks kui kasutad kodulehte; kui pead läbirääkimisi või sõlmid lepingu; täidame sõlmitud lepingut või kui peame vara ja isikuõiguste kaitseks turvaseadmeid kasutama.

Millest lähtuda tuleb. Kõik toimub kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse  (2016/679) (nn IKÜM, leiad selle siit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1692853579405) (inglise keeles: General Data Protection Regulation ehk GDPR) ning Eesti riigi kehtestatud õigusaktidega.

Muud teenuseosutajad. Kui pöördud meie poole muu teenuseosutaja (nt sotsiaalmeedia) kaudu, võime saada teada andmed, mille oled lubanud muul teenuseosutajal meile avaldada. Nende andmete edastamise piiramist saad reguleerida muu teenuseosutaja juures. Nende andmete kasutamine toimub kooskõlas meie ja muu teenuseosutaja tingimustega.

Kes vastutab ja kontaktid. Andmetöötleja on Mimpi Experience OÜ (registrikood: 16754379; asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kokanurga küla, Reenu, 49408; e-post: info@mimpiexperience.com) (edaspidi: meie). Andmekaitsespetsialist on kirjas äriregistris.

Tingimuste kohaldumine. Tingimused kohalduvad kõigis olukordades, kui oled usaldanud oma andmed meile (veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutamine; teenuse kasutamine või teenuse kasutamiseks meie poole pöördumine jne) või oleme andmed kogunud kehtiva õiguse alusel.

Tingimuste muutumine. Meil on igal ajal õigus muuta neid tingimusi ning me avaldame muudatused samas kohas. Sul on alati võimalik need tingimused kopeerida ning kontrollida uue versiooni jõustumist. Kui jätkad meie teenuste kasutamist, siis oleme kokku leppinud, et oled muudatustega nõus.

Andmete õigsus. Kui usaldad meile infot, lähtume sellest, et info on õige, täielik ja ajakohane. Me ei vastuta negatiivsete tagajärgede eest, kui info pole õige, täielik ja ajakohane. Meil on õigustatud huvi korral õigus üle küsida andmete õigsus, täielikkus ja ajakohasus ning vajadusel hankida infot ise.

Sinu õiguste kokkuvõte. Sul on õigus teada, kas ja missuguseid andmeid on kogutud ja kuidas neid kasutatakse ning tutvuda nendega. Sul on õigus nõuda andmete parandamist, kasutamise peatamist ja andmete kustutamist. Need õigused on piiratud meie õigustatud huvi ja kehtivas õiguses pandud kohustuste täitmise nõuetega. Nende õiguste teostamiseks pead end identifitseerima meie ees ja saatma oma sooviavalduse vähemalt e-kirja teel.

Meie kohustused. Me kogume ja kasutame isikuandmeid vaid õigustatud huvi korral või seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks; kohustume kasutama andmete säilitamiseks turvalisi lahendusi ning oleme andmetega seotud küsimustes õiglased, läbipaistvad ja täidame kõigi kehtiva õiguse nõudeid. Me ei avalikusta ilma vastava nõusolekuta isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui see on ette nähtud teenuse osutamise täpsustavates tingimustes, kehtivas õiguses või kui annad selleks nõusoleku. Kui kasutame koostööpartnereid, siis tagame, et nad järgivad andmekaitse regulatsiooni ja samu põhimõtteid.

Sinu kohustused. Ootame Sinult tõeseid, täielikke ja ajakohaseid andmeid ning eeldame, et kui edastad meile teiste andmeid, oled neid teavitanud edastamisest ja Sul on õigus neid andmeid edastada. Kui avastad, et Sinu andmed vajavad parandamist või täpsustamist või andmete kasutamine ei vasta kokkulepitule, palun anna sellest viivitamata teada ning võta vajadusel kasutusele meetmed rikkumise tagajärgede vähendamiseks.

Koostööpartnerite kohustused. Kui tellime koostööpartnerilt teenuseid, siis kohustuvad nad täitma kõiki andmekaitsereegleid ning teavitama meid viivitamata toimunud rikkumistest. Kui edastate meile teie klientide andmeid, peavad olema need saadud seaduslikult ja me lähtume sellest eeldusest. Kui soovite täpsustada, kuidas me andmeid tohime kasutada, tuleb teha seda enne andmete edastamist. Teavitamata jätmise korral toimub andmete kasutamine nende ja muudes kokkulepetes märgitud tingimustel.

Täpsustavad tingimused. Kui sõlmid meiega lepingu, võivad selles sisalduda täpsemad reeglid ja kokkulepped andmete kasutamise detailide kohta.

Turundus. Kui nõustud turundusmaterjali saatmisega, lähtume eeldusest, et oled nõus meilt infot saama. Sul on alati võimalik anda märku, kui soovid loobuda info saamisest.

Karjäär. Kui oled kandideerinud meile tööle, annad nõusoleku edastatud andmete töötlemiseks kandideerimisprotsessi täies mahus läbi viimiseks. Kui Sa ei teata info edastamisel teisiti, siis annad nõusoleku, et säilitame Sinu andmed ka juhuks, kui meil avaneb tulevikus Sinu soovitud ametikoht. Viimasel juhul võtame Sinuga ühendust ja pakume Sulle võimalust meie kollektiiviga liituda ning säilitame Sinu andmed tähtajatult. Kandideerimisprotsessis töötleme ainult sellist infot, mis on seotud kvalifikatsiooni, erialaste oskuste ja omadustega, samuti seda infot, mille meile vabatahtlikult avaldad. Kui sõlmid meiega lepingu, toimub Sinu andmete töötlemine lepingu täitmiseks vajalikus mahus kehtiva õiguse ja meie õigustatud huvi alusel.

Teenuse osutamine. Töötleme Sinu isikuandmeid, mille meile ise vabatahtlikult avaldad, et osutada tasu eest meie teenuseid või pakkuda meie võimalusi tasuta. Kui Sinu broneering jääb lõpetamata, annad meile andmete süsteemi sisestamisega nõusoleku saata Sulle e-kiri broneeringu lõpetamiseks. Säilitame Sinu andmeid tähtajatult.

Videovalve. Meil on õigustatud huvi kasutada video valvet eelkõige vara ja isikute kaitseks ning süütegude ennetamiseks ja takistamiseks, et oleks võimalik ohuolukorras võimalikult kiiresti reageerida ja toimunut tagantjärgi analüüsida. Videovalve on jagatud kaheks. Parklale ja sissepääsule suunatud kaamera töötab alati sinu vara kaitseks. Majades sees videovalvet pole. Eeltoodud eesmärkidel ja ajal kogume videosalvestisele jäänud isikuandmeid, mis sisaldavad isiku kujutist ja tegevust. Säilitame videosalvestisi kuuluvates serverites, mis asuvad kolmanda isikuga sõlmitud lepingu alusel meie kontrolli all Euroopa Liidus. Videosalvestisi säilitame üldjuhul kuni 60 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva menetlusega või mille õiguse annab meile kehtivas õiguses sätestatud tähtaeg. Videosalvestused kustutatakse automaatselt pärast nimetatud tähtaegade saabumist ilma taastamise võimaluseta.

Andmete edastamine teenuse osutamiseks. Meil on õigus edastada andmeid teenuse osutamiseks koostööpartneritele, alltöövõtjatele ja konsultantidele nagu audiitorid, advokaadid, konsultandid, lisateenuste osutajad, IT-ettevõtted, reklaami- ja turundusteenuseid osutavad ettevõtted, arhiiviteenuse osutajad, raamatupidamisteenuseid osutavad ettevõtted, kindlustusteenuseid osutavad või makseid koguvad ettevõtted jne (edaspidi: volitatud töötlejad). Volitatud töötleja on kohustatud tagama isikuandmete säilitamise, töötlemise ja käsitlemise sama vastutustundlikult nagu meie ning vastavalt volitatud töötleja avalikult kättesaadavatele tingimustele. Meil on õigus seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks edastada andmeid õigusaktides sätestatud korras avaliku sektori asutustele ja isikutele.

Andmete töötlemise piirkond. Töötleme isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas. Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, siis vastavalt GDPR (IKÜM) nõuetele.

Andmete parandamine. Sul on igal ajal õigus parandada meile edastatud andmeid. Kui leiad, et andmetes on vigu või ebatäpsuseid, palun anna sellest julgesti teada.

Andmete kasutamise piiramine. Sul on igal ajal õigus piirata nõusoleku alusel antud andmete kasutamist. Kehtiva õigusega kohustuslikus korras säilitamisele kuuluvate andmete kasutamise piiramist nõuda pole võimalik. Kui otsustad piirata andmete kasutamist, ei pruugi meil enam olla võimalik Sulle soovitud teenust osutada või Sulle vastata.

Andmete kustutamine. Sul on igal ajal õigus piirata nõusoleku alusel antud andmete kustutamist. Kehtiva õigusega kohustuslikus korras säilitamisele kuuluvate andmete kasutamise piiramist nõuda pole võimalik. Sul on igal ajal õigus nõuda meilt andmete kustutamist. Kui nõuad andmete kustutamist, ei pruugi meil enam olla võimalik Sulle soovitud teenust osutada või Sulle vastata.

Vastamine. Vastame kehtivas õiguses sätestatud tähtaegade jooksul ning tingimustel ehk üldjuhul ühe kuu jooksul ning tasuta. Kui päringu sisu seda õigustab, on meil õigus pikendada vastamist täiendavalt veel kahe kuu võrra ja paluda hüvitada vastamisega seotud kulutused.

Küpsised. Vajalikud küpsised on vajalikud, et kasutaja saaks sirvida veebilehte ning kasutada selle funktsioone. Statistika- ja toimivusküpsiseid kasutatakse selleks, et koguda informatsiooni selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Statistika annab meile informatsiooni selle kohta, kui sageli meie veebilehte külastatakse, millistel meie veebilehe lehtedel külastajad kõige enam aega veedavad ning kui sageli nad veebilehte või selle osasid kasutavad. Analüütika eesmärgil kasutame Google Analytics’i teenuseid ja nende küpsiseid. Meil on juurdepääs ainult koondandmetele ja me ei kasuta küpsiseid konkreetse isiku tuvastamiseks. Muu teenusepakkuja võib Sinu andmeid koguda ja selle kohta saad infot temalt. Me võime kasutada küpsiseid, et pakkuda paremat funktsionaalsust, jõudlusküpsiseid, kolmandate isikute kasutatavaid kolmandate isikute küpsiseid, reklaamküpsiseid, et pakkuda isikupärastatud ja üldist reklaami. Google isikuandmete kasutamise reeglid on siin: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. Tegemist on Google’i infoga, me ei vastuta selle sisu eest. Nõustudes kolmandate isikute küpsiste kasutamisega, oled nõus ka vastava teenuseosutaja tingimustele.

Järelevalve. Sul on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole. Kuna AKI on väga üle koormatud, siis lahendame kõik andmetega seotud teemad kokkuleppel.

Where your soul connects with nature